Facebook

Esemnynaptr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Adók

Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2005.(XII.30.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) szabályozza a településen a magánszemélyek kommunális adóját, az építményadót, a telekadót, a helyi iparűzési adót, az idegenforgalmi adót.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. § (1) bekezdése alapján az adó alanya az, aki a naptári év első napján az adóköteles ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalany.

Magánszemélyek kommunális adója:
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő, magánszemély tulajdonában álló lakás, illetve a nem lakás céljára szolgáló épületek közül a garázs és a gépjármű-tároló, a beépítetlen, belterületi földrészlet – telek -, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakáson fennálló bérleti jog.
az adó mértéke:
-   lakásonként                                                                                        12 000 Ft
-   nem lakás céljára szolgáló építmények (garázs, gépjármű-tároló)     2 000 Ft
-   lakásbérleti jogonként                                                                         6 700 Ft
-   telkek után                                                                                           6 600 Ft
Építményadó:
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő kereskedelmi és vendéglátó célokat szolgáló építmény, valamint az üdülésre, pihenésre alkalmas építmény.
az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
az adó mértéke:
-   kereskedelmi és vendéglátó célokat szolgáló építmény után:          500 Ft/ m2
-   üdülésre, pihenésre alkalmas építmény után:                                   750 Ft/ m2
Telekadó:
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet
az adó alanya a Htv. 52.§ 26 c), d) pontjában meghatározott vállalkozó, aki az év első napján a telek tulajdonosa.
az adó mértéke:                                                                                      40 Ft/ m2
Helyi iparűzési adó:
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
az adó mértéke:
-   állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén           az adóalap 1,8 %-a
 
A vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok 2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségüket kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthetik. A bevallást általános esetben az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, így a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak május 31-ig kell benyújtani, továbbá  ezzel egyidejűleg az adott adóévre befizetett adóelőlegek és a végleges adókötelezettség pozitív különbözetét is meg kell fizetni! A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el: https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA 
A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján a következőket rendelte el:
 
 • A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.
 • A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
 • A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása az alábbiak szerint történik:
  • a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján;
  • a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai szerint, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján.
 • A feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor alkalmazható a 2021. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tett, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelentette telephelyének címét. (Ha az adózó nem tett nyilatkozatot, csak a 2021. adóévi HIPA bevallás benyújtást követően - 2022. május 31-ig - igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet).
 • Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.
A KATÁ-s vállalkozások esetében 2021. évben a fizetendő helyi iparűzési adó mértéke 1%, azaz az éves adó összege 25 ezer forint.
  
Idegenforgalmi adó:
 • adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
 • az adó alapja: a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma
 • az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként           300 Ft
 Általános esetben adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani, és az adót megfizetni.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szálláshely-szolgáltatókat, hogy a 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet módosította az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági  szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) kormányrendeletet, 2021. június 10-i hatállyal új, 2/B. §-t iktatott be, amely szerint:
„A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kell vallania az adóhatósághoz.”
2021. július 1-jétől újra idegenforgalmi adó-fizetési kötelezettség terheli a vendégéjszakát eltöltő vendéget, a szálláshelykiadónak tehát ismét gondoskodni kell a kurtaxa beszedéséről és befizetéséről.

Az adózónak a magánszemély kommunális adójáról, az építményadóról, és a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentést teljesítenie.
Helyi adók esetében az éves adókötelezettség évente két részletben fizetendő, március 15-ig és szeptember 15-ig.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Gyékényes Község Önkormányzatának helyi adó beszedési számlái:
-   Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla: 67000155-11036894
-   Építményadó beszedési számla: 67000155-11036928
-   Telekadó beszedési számla: 67000155-11036942
-   Iparűzési adó beszedési számla: 67000155-11036935
-   Idegenforgalmi adó beszedési számla: 67000155-11036966
 
 (Az elektronikusan benyújtható adóbevallás az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el:

Gépjárműadó:
 

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A részletekről a NAV honlapján /https://www.nav.gov.hu/ tájékozódhatnak.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (hátralék behajtása) továbbra is Gyékényes Község Önkormányzati Adóhatósága az illetékes.
 


A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után kell gépjárműadót fizetni.

az adó alanya:
 • az a személy aki/amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel;

 • amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az, aki/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

 • év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az, akit/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel;

 • az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától – feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként – azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, aki/amely a haláleset vagy megszűnés napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel, ennek hiányban pedig akit/amelyet az adóalany halálát, illetve megszűnését követően elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

 • Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos (továbbiakban: átruházó) a külön jogszabály alapján – de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül – bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát követő év első napjától, már nem kell a gépjármű után adót fizetni. Ettől az időponttól kezdve a vevő (új tulajdonos) lesz az adó alanya, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként. Ha mindkét fél elmulasztotta a tulajdonváltozás bejelentését, a régi tulajdonos köteles az adót megfizetni. Amennyiben az eladó az előírtaknál később, de a tulajdonátszállás évének végéig megteszi a bejelentést, a vevőre hárul az adófizető kötelezettség akkor is, ha a szerződést követő év első napján még az eladó szerepel tulajdonosként a járműnyilvántartásban. Ha a tulajdon átruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap 1. napjától nem minősül adóalanynak.

 • Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya.

 • az “E” és “P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.

az adó alapja:
 • a személyszállító gépjármű esetén – ide nem értve az autóbuszt – a hatósági nyilvántartásba feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

 • autóbusz, lakókocsi és a lakópótkocsi esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya),

 • tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

 • nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontató, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

az adó mértéke:
a) személyszállító gépjármű esetén
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
b) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 850 Ft,
c) a b) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.
Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók.
 


Búvárbázis

Éttermek, panziók

TOP projektek Gyékényesen

Magyar Falu Program

Kereskedelem

Kormányzati Portál

Sajtószoba   l    Hasznos linkek   l    Szálláskereső   l    Galéria   l    Adatvédelem   l    Webmail
Hírek   l   Gyékényesről   l   Közérdekű   l   Rendezvénynaptár   l   TOP projektek
Gyknyes 2015