Facebook

Esemnynaptr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Adók

Gyékényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 17/2005.(XII.30.) rendelete (a továbbiakban: Ör.) szabályozza a településen a magánszemélyek kommunális adóját, az építményadót, a telekadót, a helyi iparűzési adót, az idegenforgalmi adót.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. § (1) bekezdése alapján az adó alanya az, aki a naptári év első napján az adóköteles ingatlan tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalany.

Magánszemélyek kommunális adója:
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő, magánszemély tulajdonában álló lakás, illetve a nem lakás céljára szolgáló épületek közül a garázs és a gépjármű-tároló, a beépítetlen, belterületi földrészlet – telek -, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakáson fennálló bérleti jog.
az adó mértéke:
-   lakásonként                                                                                        12 000 Ft
-   nem lakás céljára szolgáló építmények (garázs, gépjármű-tároló)     2 000 Ft
-   lakásbérleti jogonként                                                                         6 700 Ft
-   telkek után                                                                                           6 600 Ft
Építményadó:
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő kereskedelmi és vendéglátó célokat szolgáló építmény, valamint az üdülésre, pihenésre alkalmas építmény.
az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
az adó mértéke:
-   kereskedelmi és vendéglátó célokat szolgáló építmény után:          500 Ft/ m2
-   üdülésre, pihenésre alkalmas építmény után:                                   750 Ft/ m2
Telekadó:
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet
az adó alanya a Htv. 52.§ 26 c), d) pontjában meghatározott vállalkozó, aki az év első napján a telek tulajdonosa.
az adó mértéke:                                                                                      40 Ft/ m2
Helyi iparűzési adó:
adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
az adó mértéke:
-   állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén           az adóalap 1,8 %-a
 
A vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok 2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségüket kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthetik. A bevallást általános esetben az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, így a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak május 31-ig kell benyújtani, továbbá  ezzel egyidejűleg az adott adóévre befizetett adóelőlegek és a végleges adókötelezettség pozitív különbözetét is meg kell fizetni! A NAV által rendszeresített helyi iparűzési adó nyomtatványok az alábbi linken érhetőek el: https://nav.gov.hu/search/keywordsearch?query=HIPA 
A Kormány a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete alapján a következőket rendelte el:
 
 • A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.
 • A feltételeknek megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. A meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
 • A mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelés megállapítása az alábbiak szerint történik:
  • a beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján;
  • a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai szerint, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján.
 • A feltételeknek megfelelő adóalany esetében, akkor alkalmazható a 2021. évi adóelőleg 50 százalékban történő megfizetése, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára (a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint) nyilatkozatot tett, továbbá – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – bejelentette telephelyének címét. (Ha az adózó nem tett nyilatkozatot, csak a 2021. adóévi HIPA bevallás benyújtást követően - 2022. május 31-ig - igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet).
 • Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.
A KATÁ-s vállalkozások esetében 2021. évben a fizetendő helyi iparűzési adó mértéke 1%, azaz az éves adó összege 25 ezer forint.
  
Idegenforgalmi adó:
 • adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
 • az adó alapja: a megkezdett adóköteles vendégéjszakák száma
 • az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként           300 Ft
 Általános esetben adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani, és az adót megfizetni.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szálláshely-szolgáltatókat, hogy a 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet módosította az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági  szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) kormányrendeletet, 2021. június 10-i hatállyal új, 2/B. §-t iktatott be, amely szerint:
„A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban - kivéve, ha annak összege nulla - be kell vallania az adóhatósághoz.”
2021. július 1-jétől újra idegenforgalmi adó-fizetési kötelezettség terheli a vendégéjszakát eltöltő vendéget, a szálláshelykiadónak tehát ismét gondoskodni kell a kurtaxa beszedéséről és befizetéséről.

Az adózónak a magánszemély kommunális adójáról, az építményadóról, és a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentést teljesítenie.
Helyi adók esetében az éves adókötelezettség évente két részletben fizetendő, március 15-ig és szeptember 15-ig.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Gyékényes Község Önkormányzatának helyi adó beszedési számlái:
-   Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla: 67000155-11036894
-   Építményadó beszedési számla: 67000155-11036928
-   Telekadó beszedési számla: 67000155-11036942
-   Iparűzési adó beszedési számla: 67000155-11036935
-   Idegenforgalmi adó beszedési számla: 67000155-11036966
 
 (Az elektronikusan benyújtható adóbevallás az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el:

Gépjárműadó:
 

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A részletekről a NAV honlapján /https://www.nav.gov.hu/ tájékozódhatnak.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (hátralék behajtása) továbbra is Gyékényes Község Önkormányzati Adóhatósága az illetékes.
 


A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után kell gépjárműadót fizetni.

az adó alanya:
 • az a személy aki/amely a hatósági nyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel;

 • amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az, aki/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

 • év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az, akit/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel;

 • az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától – feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként – azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, aki/amely a haláleset vagy megszűnés napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel, ennek hiányban pedig akit/amelyet az adóalany halálát, illetve megszűnését követően elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

 • Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos (továbbiakban: átruházó) a külön jogszabály alapján – de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül – bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát követő év első napjától, már nem kell a gépjármű után adót fizetni. Ettől az időponttól kezdve a vevő (új tulajdonos) lesz az adó alanya, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként. Ha mindkét fél elmulasztotta a tulajdonváltozás bejelentését, a régi tulajdonos köteles az adót megfizetni. Amennyiben az eladó az előírtaknál később, de a tulajdonátszállás évének végéig megteszi a bejelentést, a vevőre hárul az adófizető kötelezettség akkor is, ha a szerződést követő év első napján még az eladó szerepel tulajdonosként a járműnyilvántartásban. Ha a tulajdon átruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap 1. napjától nem minősül adóalanynak.

 • Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya.

 • az “E” és “P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.

az adó alapja:
 • a személyszállító gépjármű esetén – ide nem értve az autóbuszt – a hatósági nyilvántartásba feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

 • autóbusz, lakókocsi és a lakópótkocsi esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya),

 • tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

 • nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontató, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

az adó mértéke:
a) személyszállító gépjármű esetén
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
b) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 850 Ft,
c) a b) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.
Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók.
 


Búvárbázis

Éttermek, panziók

TOP projektek Gyékényesen

Magyar Falu Program

Kereskedelem
Szálláshelyek nyilvántartása
innen letölthet?

Üzletek nyilvántartása
innen letölthet?


Telepek nyilvántartása
innen letölthet?

 

Kormányzati Portál

Sajtószoba   l    Hasznos linkek   l    Szálláskereső   l    Galéria   l    Adatvédelem   l    Webmail
Hírek   l   Gyékényesről   l   Közérdekű   l   Rendezvénynaptár   l   TOP projektek
Gyknyes 2015